Algemene voorwaarden

V1 02-05-2018 | 07:40:18

Algemene voorwaarden deelname JDRF One Walk


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Evenement: de JDRF One Walk 2018
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op op 16 juni 2018 op het JDRF One Walk terrein begeeft. 
C. Organisator: JDRF Nederland 

Artikel 2 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 3 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het inschrijven toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
De Organisator mag het beeldmateriaal dat tijdens het event gemaakt wordt, gebruiken voor publicatiedoeleinden. Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van het beeldmateriaal door de Organisator.

Artikel 4 Risico

Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het Evenement. De Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor opgelopen schade en/of nadelige gevolgen. 

 

Algemene voorwaarden gebruik van www.jdrfwalk.nl

Deze website van JDRF is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van www.jdrfwalk.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. JDRF krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. JDRF en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

Verwijderen van content

Kentaa en JDRF behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.

Portretrecht

Gestarte acties en teams verlenen bij voorbaat toestemming tot het gebruik van de bijbehorende teksten en foto's op de www.jdrfwalk.nl pagina's door JDRF voor bijvoorbeeld promotionele doeleinden.